Podmienky používania

Tento dokument obsahuje informácie vzťahujúce sa na obsah webovej stránky www.ufd.sk (ďalej len „stránka“).

Informácie obsiahnuté a sprístupnené na tejto stránke sú poskytované Úniou filmových distribútorov ako vlastníka tejto stránky a určené pre užívateľa k získaniu všeobecných informácií týkajúcich sa spoločnosti Únie filmových distribútorov alebo jej činnosti.

Obsah stránky je predmetom autorského práva a akékoľvek neoprávnené použitie dokumentov, informácií a iných údajov na tejto stránke môže porušiť autorské právo alebo iné práva.

Únia filmových distribútorov povoľuje použitie dokumentov a informácií, ktoré možno získať z tejto stránky, najmä údaje o spoločnosti a jej členských subjektoch, informácie o ich činnostiach, za dodržania nižšie uvedených podmienok:

  • dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
  • dokumenty a informácie získané z tejto stránky budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené
  • dokumenty a informácie nebudú žiadnym spôsobom upravované
  • dokumenty a každá ich kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
  • bude uvedený zdroj, z ktorého boli dokumenty a informácie získané

Upozorňujeme, že použitie dokumentov a informácií z tejto stránky na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov a informácií z tejto stránky nie je súhlasom na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy stránky ani udelením liciencie.

 

slot server jepang